FM antene

Antena je najvažnija komponenta radio sistema čija je uloga da elektromagnetni talas u vodu konvertuje u elektromagnetni talas u slobodnom prostoru naravno i obratno. Prema nameni antene se optimizuju da usmere elektromagnetno zračenje u odredjenom pravcu a potisnu u ostalim pravcima pa se tako i forme antena razlikuju. Modeli ACF 02 02 215, ACF 02 02 21X i ACF 01 02 23X su cirkularne FM antene polutalasni ukršteni dipoli kod kojih su obe komponente električnog polja jednakih amlituda a fazno pomerene za 90°. Prednosti cirkularno polarizovane antena u odnosu na linearno polarizovanu antenu se ogleda u efikasnijem suzbijanju interferencije usled višestruke refleksije, cirkularno polarizovani talas koji se reflektuje od zemlje ili drugih objekata će promeniti smer polarizacije što za posledicu ima smanjenje interferencije na prijemu zbog prostiranja višestrukim putanjama, tu je i prednost u pogledu fleksibilnije polarizacije prijemne antene jer nije izražena opasnost od gubitaka usled različite polarizacije predajne i prijemne antene a prijemni nivo signala je konstantne vrednosti bez obzira na medjusobni položaj antena, takođe ova polarizacija je efikasnija u lošim meteorološkim uslovima jer je cirkularno polarizovan signal otporniji na spoljne uticaje. Sve navedeno preporučuje ove antene za upotrebu u urbanim gradskim sredinama i u uslovima kada je optička vidljivost degradirana.

Showing results